6-CHLORO-2-(1-NAPHTHYL)-4-PHENYLQUINOLINE

6-CHLORO-2-(1-NAPHTHYL)-4-PHENYLQUINOLINE