3-(1-Naphthyl)-5-(p-nitrophenoxymethyl)-2-oxazolidone

3-(1-Naphthyl)-5-(p-nitrophenoxymethyl)-2-oxazolidone