3-(p-Ethoxyphenyl)-5-(2-naphthyloxymethyl)-2-oxazolidone

3-(p-Ethoxyphenyl)-5-(2-naphthyloxymethyl)-2-oxazolidone