3-(p-Ethoxyphenyl)-5-(1-naphthyloxymethyl)-2-oxazolidone

3-(p-Ethoxyphenyl)-5-(1-naphthyloxymethyl)-2-oxazolidone