6-(2,4-dimethoxyphenyl)-9,9-dimethyl-5-propanoyl-6,8,10,11-tetrahydrobenzo[b][1,4]benzodiazepin-7-one

6-(2,4-dimethoxyphenyl)-9,9-dimethyl-5-propanoyl-6,8,10,11-tetrahydrobenzo[b][1,4]benzodiazepin-7-one