1-Dimethyl(phenyl)silyloxyhexadecane

1-Dimethyl(phenyl)silyloxyhexadecane