2,3,3',4,5,6-Hexachlorobiphenyl

2,3,3',4,5,6-Hexachlorobiphenyl