O,O-diethyl O-{6-methyl-5-(4-methylphenoxy)-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrimidin-4-yl} phosphothioate

O,O-diethyl O-{6-methyl-5-(4-methylphenoxy)-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrimidin-4-yl} phosphothioate