6-chloro-2-(4-nitrophenyl)-4-phenylquinoline

6-chloro-2-(4-nitrophenyl)-4-phenylquinoline