6-chloro-3-(4-methoxyphenyl)-2-methyl-4-phenylquinoline

6-chloro-3-(4-methoxyphenyl)-2-methyl-4-phenylquinoline