6-Chloro-2-(4-methoxybenzyl)-4-phenylquinoline

6-Chloro-2-(4-methoxybenzyl)-4-phenylquinoline