2-Chloro-5-[5-(3-chlorophenyl)-1,3-oxazol-2-yl]-4-(trifluoromethyl)pyridine

2-Chloro-5-[5-(3-chlorophenyl)-1,3-oxazol-2-yl]-4-(trifluoromethyl)pyridine