dimethyl 4-(3,4-dimethoxyphenyl)-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate

dimethyl 4-(3,4-dimethoxyphenyl)-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate