3-Chloro-4-phenoxy-5,6-diphenylpyridazine

3-Chloro-4-phenoxy-5,6-diphenylpyridazine