6-chloro-4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline

6-chloro-4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline