1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-6,7-dimethoxy-2,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene

1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-6,7-dimethoxy-2,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene