Schizozygine, hexahydro-N-methyl-

Schizozygine, hexahydro-N-methyl-