ethyl 5-acetoxy-6-bromo-1-methyl-2-(phenylthiomethyl)-1H-indole-3-carboxylate

ethyl 5-acetoxy-6-bromo-1-methyl-2-(phenylthiomethyl)-1H-indole-3-carboxylate