1-Methyl-1-phenyltetrachlorocyclotriphosphazene

1-Methyl-1-phenyltetrachlorocyclotriphosphazene