N-(2,4,6-Trinitrophenyl)-2-naphthylamine

N-(2,4,6-Trinitrophenyl)-2-naphthylamine