O,O-Dimethylaspidofendlerine

O,O-Dimethylaspidofendlerine