N-(4-ethoxyphenyl)-3-(4-phenylpiperazin-1-yl)propanamide

N-(4-ethoxyphenyl)-3-(4-phenylpiperazin-1-yl)propanamide