1-Diphenylmethylsilyloxyundecane

1-Diphenylmethylsilyloxyundecane