5-(p-Chlorophenoxymethyl)-3-(1-naphthyl)-2-oxazolidone

5-(p-Chlorophenoxymethyl)-3-(1-naphthyl)-2-oxazolidone