3-(p-Chlorophenyl)-5-(1-naphthyloxymethyl)-2-oxazolidone

3-(p-Chlorophenyl)-5-(1-naphthyloxymethyl)-2-oxazolidone