4-(4-Nitrophenyl)-2,6-diphenylpyridine

4-(4-Nitrophenyl)-2,6-diphenylpyridine