Ethyl 2-benzyl-4-methoxy-5-oxo-3-phenyl-2,5-dihydro-2-furoate

Ethyl 2-benzyl-4-methoxy-5-oxo-3-phenyl-2,5-dihydro-2-furoate