N-(4-ethoxyphenyl)-1-(4-ethylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxamide

N-(4-ethoxyphenyl)-1-(4-ethylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxamide