2(1H)-Pyridinone, 3,5-dimethyl-1,4,6-triphenyl-

2(1H)-Pyridinone, 3,5-dimethyl-1,4,6-triphenyl-