Tin, triphenyl[bis(trimethylsilyl)methyl]-

Tin, triphenyl[bis(trimethylsilyl)methyl]-