Trimethylsilyl 11-phenoxyundecanoate

Trimethylsilyl 11-phenoxyundecanoate