6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)-4-phenylquinoline

6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)-4-phenylquinoline