Pyridine, 3-(1-methylethyl)-2,4,6-triphenyl-

Pyridine, 3-(1-methylethyl)-2,4,6-triphenyl-