11-Acetonyldihydrochelerythrine

11-Acetonyldihydrochelerythrine