Ethyl 4-amino-2-thioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate

Ethyl 4-amino-2-thioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate