1-Dimethyl(phenyl)silyloxypentadecane

1-Dimethyl(phenyl)silyloxypentadecane