2-Methyl-3,3',4,4',5-pentamethoxybenzophenone

2-Methyl-3,3',4,4',5-pentamethoxybenzophenone