N-(3-chloro-2-methylphenyl)-1-(4-fluorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxamide

N-(3-chloro-2-methylphenyl)-1-(4-fluorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxamide