1,2-Diphenyl-4-(2-thienylmethylene)-3,5-pyrazolidinedione

1,2-Diphenyl-4-(2-thienylmethylene)-3,5-pyrazolidinedione