6-chloro-2-(2-methoxyphenyl)-4-phenylquinoline

6-chloro-2-(2-methoxyphenyl)-4-phenylquinoline