4-(4-Methoxy-phenyl)-6-phenyl-2-piperidin-1-yl-pyrimidine

4-(4-Methoxy-phenyl)-6-phenyl-2-piperidin-1-yl-pyrimidine