3-Benzyl-6-chloro-2-methyl-4-phenylquinoline

3-Benzyl-6-chloro-2-methyl-4-phenylquinoline