5-(p-Aminophenyl)-4-(4-biphenylyl)-2-thiazolamine

5-(p-Aminophenyl)-4-(4-biphenylyl)-2-thiazolamine