6-Chloro-2-phenethyl-4-phenylquinoline

6-Chloro-2-phenethyl-4-phenylquinoline