2-Chloro-4-(4-methoxyphenyl)-6-(4-nitrophenyl)pyrimidine

2-Chloro-4-(4-methoxyphenyl)-6-(4-nitrophenyl)pyrimidine