4-(4-Chlorophenyl)-2,6-diphenylpyridine

4-(4-Chlorophenyl)-2,6-diphenylpyridine