Benzene, 1-nitro-4-[2,2,2-trifluoro-1,1-bis(trifluoromethyl)ethyl]-

Benzene, 1-nitro-4-[2,2,2-trifluoro-1,1-bis(trifluoromethyl)ethyl]-