Ethyl p-(2-oxo-5-phenoxymethyl-3-oxazolidinyl)benzoate

Ethyl p-(2-oxo-5-phenoxymethyl-3-oxazolidinyl)benzoate