N-(2-Hydroxyethyl)-9-methyl-4-methylthio-1,2-carbazoledicarboximide

N-(2-Hydroxyethyl)-9-methyl-4-methylthio-1,2-carbazoledicarboximide