6-methyl-2-(4-nitrophenyl)-4-phenylquinoline

6-methyl-2-(4-nitrophenyl)-4-phenylquinoline